+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ადმინისტრაციული დეპარტამენტიადმინისტრაციული დეპარტამენტი შეიქმნა 2014 წლის აგვისტოში.


სამსახურში მუშაობს 15 თანამშრომელი:
დეპარტამენტის უფროსი - ბელა ბაჯელიძე;
მთავარი სპეციალისტი - ნინა ბიბილეიშვილი

იურიდიული სამმართველო:
სამმართველოს უფროსი - გიორგი ხაზარაძე;
მთავარი სპეციალისტი - გიორგი დარჩიაშვილი;

ადამიანური რესურსების და საქმისწარმოების სამმართველო:
სამმართველოს უფროსი - თეა ჩალაძე;
მთავარი სპეციალისტი - მარიამ ძიმისტარიშვილი;
უფროსი სპეციალისტი - ნინო სეხნიაშვილი.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველო:
სამმართველოს უფროსი - გაიოზ მხეიძე;
მთავარი სპეციალისტი - ლადო ყავლაშვილი.

ქონების მართვის სამმართველო:
სამმართველოს უფროსი - ზაზა სულაბერიძე;
მთავარი სპეციალისტი -თენგიზ ქურდაძე.

სამეურნეო და ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო:
სამმართველოს უფროსი - გიორგი მიქაძე;
მთავარი მექანიკოსი - გიორგი ქენქაძე;
მძღოლი - თამაზ ზედელაშვილი;
მძღოლი - კახა ჭონქაძე;
მძღოლი - დავით კახობერაშვილი.


მიზანი

● ცენტრის საქმისწარმოების ორგანიზება და არქივის წარმოება, სახელმწიფო უწყებიდან, ფიზიკური ან იურიდიული პირებისაგან, შემოსული წერილების ან ცენტრში წარმოებული სხვა ნებისმიერი დოკუმენტაციის თუ კორესპონდენციის რეგისტრაცია, მათი მოძრაობის ან შესრულებულ დავალებათა აღრიცხვა;
● ცენტრის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, ცენტრის ინტერესების სამართლებრივი დაცვა;
● იმ ხელშეკრულებათა შედგენა ან/და მათ შედგენაში მონაწილეობის მიღება, რომლებშიც მხარედ წარმოდგენილია ცენტრი;
● კომპეტენციის ფარგლებში, შესაბამისი დარგის სპეციალისტების მონაწილეობით, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მიღებული განცხადებების, საჩივრებისა და წერილების განხილვა;
● საერთაშორისო ურთიერთობებში, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ინტერესების წარმოდგენა;
● საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;
● ცენტრის თანამშრომელთა პირადი საქმეების წარმოება და თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადების აღრიცხვა;
● ცენტრის თანამშრომლების საქართველოში და საზღვარგარეთ (სემინარებზე, კონფერენციებზე და სხვა) სამივლინებო დოკუმენტების მომზადების უზრუნველყოფა;
● ცენტრის საინფორმაციო ტექნოლოგიების ტექნიკური უზრუნველყოფა;
● უზრუნველყოს ცენტრის უძრავ-მოძრავი ქონების აღრიცხვა, რეგისტრაცია და ელექტრონული საინფორმაციო ბაზების (რეესტრის) წარმოება;
● სამეურნეო, სარემონტო, სამშენებლო და მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა, ქონების ინვენტარიზაციის ჩატარების ორგანიზება;
● ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური და სხვა რესურსების გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;
● მატერიალურ ფასეულობათა მიღების, აღრიცხვის, შენახვისა და მათი მდგომარეობის კონტროლის განხორციელება;
● სასაწყობო მეურნეობის წარმართვა.