+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ფინანსური სამსახური


ფინანსური სამსახური შეიქმნა 2014 წლის აგვისტოში.

სამსახურში მუშაობს 6 თანამშრომელი:
სამსახურის უფროსი - გიორგი მიღდისელი;
მთავარი ბუღალტერი - ნინო ღირსიაშვილი;
შესყიდვების მენეჯერი - თეონა ბეროძე;
მთავარი სპეციალისტი - ნათია ბაღაშვილი;
მთავარი სპეციალისტი - ნიკოლოზ რეხვიაშვილი;
უფროსი სპეციალისტი - ნინო ჟიჟილაშვილი.

მიზანი

● საფინანსო-საბიუჯეტო ურთიერთობების წარმართვა, ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზება, ფინანსური ანალიზი;
● ფულადი სახსრებისა და მატერიალურ ფასეულობათა მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლი;
● საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება.