+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მცენარეთა მიკროკლონური ( in vitro) გამრავლებისა და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახური


სამსახური შეიქმნა ერთწლოვანი კულტურების კვლევის დეპარტამენტის ბაზაზე 2017 წლის 1 მაისს

სამსახურში მუშაობს 3 ძირითადი მეცნიერ-თანამშრომელი:
სამსახურის უფროსი - ლალი მოსიაშვილი;
ლაბორატორიის უფროსი - დიანა ანტონოვა;
უფროსი სპეციალისტი - ლელა ხოკრიშვილი.

მიზანი:

● ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების მაღალხარისხოვანი, უვირუსო სათესლე და სარგავი მასალის წარმოება თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მეთოდების (ინ ვიტრო) გამოყენებით, საქართველოში პირველადი მეთესლეობისა და სერტიფიცირებული სარგავი მასალის წარმოების განვითარებისთვის.
● აგრო-ბიომრავალფეროვნებისა და ენდემების შენარჩუნების მიზნით ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი კულტურების ადგილობრივი გენოფონდის გენეტიკური ბანკის შექმნა/კონსერვაცია და საბაზისო სარგავი მასალის წარმოების ხელშეწყობა.ადგილმდებარეობა:

მცენარეთა მიკროკლონური ( in vitro) გამრავლებისა და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახური მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტის ს. წილკანში.

კვლევის სფეროები:

● ერთწლოვანი კულტურების (კარტოფილი და სხვა ) მიკროკლონური გამრავლება და სამი სუპერელიტური (SEEE) სათესლე მასალის მიღება;
● მრავალწლოვანი კულტურების, მათ შორის ქართული ვაზის იშვიათი და უნიკალური ჯიშების, კურკოვანი კულტურების კლონური საძირეების, კენკროვანი კულტურების მიკროკლონური გამრავლება და საბაზისო სარგავი მასალის მიღება.

ძირითადი გეგმები:

● ლაბორატორიულ პირობებში კარტოფილის ადგილობრივი ჯიშებისა და კლონების (CIP) მიკროკლონური გამრავლება ქსოვილის კულტურის მეთოდით, უვირუსო სინჯარის მცენარეების მიღება.
- კარტოფილის სინჯარის მცენარეების სათბურის პირობებში გადარგვა-აკლიმატიზაცია მცენარეთა მოვლა-კულტივირება;
- სათბურის პირობებში კარტოფილის სამი სუპერელიტური (SEEE) სათესლე მასალის მიღება , დახარისხება და შენახვა დაბალ ტემპერატურაზე;
● კურკოვანი კულტურების კლონური საძირეებისა ( GS5, GS6, MRS, Ishtara, GF 667) და კენკროვანი კულტურების ( ლურჯი მოცვი, გოჯი ბერი, მარწყვი) მიკროკლონური გამრავლების ეფექტური ტექნოლოგიის დახვეწა-შემუშავება და უვირუსო სარგავი მასალის მიღება;
● ქართული ვაზის იშვიათი და უნიკალური ჯიშების მიკროკლონური გამრავლება და ინ ვიტრო გენბანკის შექმნა;

შესრულებული სამუშაოები:

● კარტოფილის 3 ადგილობრივი და 10 ინტორდუქცირებული ჯიშის, კარტოფილის საერთაშორისო ცენტრის (CIP) 86 კლონის მასიური ინ ვიტრო გამრავლება. მიღებულია 20 000-ზე მეტი უვირუსო სინჯარის მიკრომცენარე;
● უვირუსო მცენარეების გადარგვა-აკლიმატიზაცია სათბურში წელიწადში ორჯერ (მარტი, აგვისტო). მიღებულია 100 000-ზე მეტი სამი სუპერელიტური მინი ტუბერი;
● მრავალწლიანი კულტურების მიკროკლონური გამრავლების ეფექტური ტექნოლოგიის დახვეწა-შემუშავება, კერძოდ:
- პირველადი მასალების სტერილიზაციის პირობების შერჩევა;
- მოკროკლონური გამრავლების პროლიფერაციისა და რიზოგენეზის ეტაპებზე ოპტიმალური საკვები არეების შერჩევა;
- სათბურში აკლიმატიზაციის პირობების დაზუსტება;

სხვა აქტივობები:

● თანამშრომლობა სასოფლო-სამეურნეო პროფილის კვლევით, აკადემიურ და პროფესიულ ორგანიზაციებთან;
● მონაწილეობა პროფილური მიმართულებების პოპულარიზაციის ღონისძიებებში (გამოფენები, ღია კარის დღეები და სხვა);

სამომავლო გეგმები:

● ქართული ვაზის სრული გენოფონდის გენეტიკური ბანკის შექმნა;
● საგრანტო პროექტების მომზადება და განხორციელება;
● სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;
● სამეცნიერო სტატიების, ბროშურების მომზადება-პუბლიცირება.