+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ბიოაგროწარმოების სამსახური


ბიოაგროწარმოების სამსახური შეიქმნა 2014 წლის 15 ივლისს.

სამსახურში მუშაობს 5 ძირითადი მეცნიერ-თანამშრომელი:
სამსახურის უფროსი - გოჩა წერეთელი;
მთავარი სპეციალისტი - მზია ბერუაშვილი;
უფროსი სპეციალისტი - მზეინაბ სარალიძე;
უფროსი სპეციალისტი - გივი წილოსანი;
სპეციალისტი - ზურაბ ბილანიშვილი;

მიზანი:

საქართველოში ბიოაგროწარმოების განვითარების, ბიომეურნეთა ხელშეწყობის და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნების მიზნით სამეცნიერო-პრაქტიკული და გამოყენებითი კომპლექსური კვლევების განხორციელება;

კვლევის სფეროები:

● ბიოაგროწარმოების თვისობრივი მახასიათებლების (ნიადაგი, ტექნიკური პირობები, ბიოეკოლოგიური ფაქტორები) კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება;
● ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კვლევა და მათი გამოყენების რეკომენდაციების შემუშავება;
● ბიოაგროწარმოების ბიოეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის კვლევის მეთოდების შემუშავება;
● ბიოაგროწარმოებაში გამოსაყენებელ მცენარეთა და ცხოველთა ადგილობრივი ჯიშების, ნიადაგის განოყიერების და მცენარეთა დაცვის ხალხური საშუალებების მოძიება და მათი პოპულარიზაცია;
● საცდელ და სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ბიომეურნეობების მოდელების მოწყობა;
● ბიოაგროწარმოებაში მიღებული სხვადასხვა ახალი ტექნოლოგიების, საშუალებებისა და ბიოპრეპარატების ლაბორატორიული კვლევა, გამოცდა-შემოწმება, ადაპტაცია და წარმოებაში გავრცელება;

ადგილმდებარეობა: 

● მცხეთის მუნიციპალიტეტის ს. წილკანი. საცდელი ნაკვეთები კი განთავსებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის ს. წილკანსა (0,15 ჰა) და საგარეჯოს რაიონის სოფ. დუზაგრამაში (3 ჰა).

ძირითადი გეგმები:

● ბიოაგროწარმოების სამსახურის ლაბორატორიის ჩამოყალიბება და აღჭურვა;
● ბიოფერმერების მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა;
● ფერმერთა ცოდნის ამაღლებისა და ეფექტიანი სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მომსახურების გაწევის მიზნით ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების კონსულტანტთა და ფერმერთა ექსტენცია ბიოაგროწარმოებაში - ტრენინგები საქართველოს რეგიონებში;
● ბიომეურნეობის მოდელის მოწყობა;
● პესტიციდების ალტერნატიული საშუალებების, პესტიციდური აქტივობის მცენარეების, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ვეტერინარული და მცენარეთა დაცვის ხალხური საშუალებების კვლევა;
● ადგილობრივი წარმოების და უცხოეთიდან შემოსული ბიოპრეპარატების (ბიოსასუქები, მცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორები, ბიორეგულატორები, ბიოიმუნიზატორები, ბიოპესტიციდები) კვლევა, გამოცდა-შემოწმება და დანერგვა;
● ბიოკომპოსტისწარმოება;
● ბიოაგროწარმოებაში გამოსაყენებელი მცენარეთა და ცხოველთა ადგილობრივი ჯიშების, ნიადაგის განოყიერების და მცენარეთა დაცვის ხალხური საშუალებების მოძიების და მათი პოპულარიზაციის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა საქართველოს რეგიონებში;
● ბიომეცხოველეობის განვითარების მიზნით ადგილობრივი ჯიშების პირუტყვის მოძიება;
● ბიოტბორის მოწყობა და კვლევების ჩატარება კობრის ბიოწარმოებაში;
● ურთიერთობა საზღვარგარეთ მოქმედ ბიოაგროწარმოებასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებთან, ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და გაზიარება;
● მონაწილეობის მიღება ბიოაგროწარმოების კუთხით დაგეგმილ ადგილობრივ და საერთაშორისო სემინარებსა და კონფერენციებზე;
● სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატიების გამოქვეყნება;
● ფერმერთათვის გამოსაყენებელი პრაქტიკული სახელმძღვანელოების გამოცემა;
● რეკომენდაციების მომზადება და დაბეჭდვა მცენარეთა ცალკეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების ბიომეთოდებით წარმოების შესახებ;
● ბროშურების, ბუკლეტების, პოსტერების და ა.შ. მომზადება და გამოცემა;


შესრულებული სამუშაოები:

● ბიოაგროწარმოების სამსახურის საცდელ ნაკვეთებზე (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. დუზაგრამა (3 ჰა), სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ჯიხაიში (3 ჰა) და წილკნის ექსპერიმენტული ბაზა (0.1 ჰა)) ორგანული სოფლის მეურნეობის მეთოდებით წარმოებულია მარცვლეული, ბოსტნეული და საკვები კულტურები;
● დუზაგრამაში მიღებულია ხორბლის („ლომთაგორა 123“) და ქერის („ზეს 5“) სანიმუშო ძნები; ამავე ნაკვეთზე მიმდინარეობდა იონჯის ბიოწარმოება;
● წილკნის საცდელ ნაკვეთზე წარმოებულია ხორბლის („წითელი დოლის პური“, „თეთრი დოლის პური“, „დიკა“), ჭვავისა და მახობელის 9 სანიმუშო ძნა. სელექციური სანერგეებიდან (საკონკურსო ჯიშთა გამოცდა, სელექციური, კოლექცია) აღებულია ქერის 30 ძნა;
● დუზაგრამასა და დიდი ჯიხაიშის საცდელი ნაკვეთებზე გაშენდა ბუფერული ზონა, დაირგო 500 ძირი კვიპაროსი და 500 ძირი „სმარაგდა“;
● წილკნის საცდელ ბაზაზე ჩატარდა პომიდვრის („ჭოპორტულა“, „ხარისგულა“) ბიოწარმოება (0,04 ჰა-ზე);
● მარცვლეულ და ბოსტნეულ კულტურებში გამოიცადა ადგილობრივი და უცხოური წარმოების 37 ბიოპრეპარატი;
● დაიწყო მუშაობა ბიოტბორის მოწყობაზე წყალტობოს მუნიციპალიტეტში სოფ. გეგუთში; ამჟამად ტბორში გადასაყვანად მომზადებულია ფარავნის კობრის მწარმოებელთა გუნდი;
● მომზადდა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს გადაეგზავნა განსახილველად „ბიომეურნის“ მოდულური სასწავლო პროგრამა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში გაეროს პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი პროგრამის UNDP-თან ურთიერთთანამშრომლობით. პროგრამა განკუთვნილია ფერმერებისა და პროფესიული კოლეჯებისათვის;
● მომზადდა და რედაქტირების პროცესშია „ბიომეურნის“ სახელმძღვანელო;
● მომზადებული და გამოქვეყნებულია 30 სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული სტატია;


სხვა აქტივობები:

● ჩართულია ეროვნულ, ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში;
● ბიოფერმერების მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნა;
● ფერმერთა ცოდნის ამაღლებისა და ეფექტიანი სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის მომსახურების გაწევის მიზნით ფერმერთა საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების კონსულტანტთა და ფერმერთა ექსტენცია ბიოაგროწარმოებაში - ტრენინგები საქართველოს რეგიონებში;
● ბიომეურნეობის მოდელის მოწყობა;
● პესტიციდების ალტერნატიული საშუალებების, პესტიციდური აქტივობის მცენარეების, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ვეტერინარული და მცენარეთა დაცვის ხალხური საშუალებების კვლევა;
● ადგილობრივი წარმოების და უცხოეთიდან შემოსული ბიოპრეპარატების (ბიოსასუქები, მცენარეთა ზრდის ბიოსტიმულატორები, ბიორეგულატორები, ბიოიმუნიზატორები, ბიოპესტიციდები) კვლევა, გამოცდა-შემოწმება და დანერგვა;
● ბიოაგროწარმოებაში გამოსაყენებელი მცენარეთა და ცხოველთა ადგილობრივი ჯიშების, ნიადაგის განოყიერების და მცენარეთა დაცვის ხალხური საშუალებების მოძიების და მათი პოპულარიზაციის მიზნით ექსპედიციების მოწყობა საქართველოს რეგიონებში;
● ფერმერთათვის გამოსაყენებელი პრაქტიკული სახელმძღვანელოების გამოცემა;