+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები● სოფ.განთიადი, დმანისის მუნიციპალიტეტი - სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა სასელექციო სადგურის მოწყობა (2017);
● სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა - გადამუშავების თანამედროვე საკვლევი ექსპერიმენტალური სივრცის მოწყობა (2017-2018);
● ჩხოროწყუ, მუხურის მეფუტკრეობის საჯიშე მეურნეობის აღდგენა (2017);
● ცხოველთა გენეტიკური ბანკის შექმნის მიზნით კრიოკონსერვაციის ლაბორატორიის მოწყობა (2017-2018);
● სოფ.მუხრანი, სოფ.ქანდა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი - ცხოველთა, ფრინველთა და სხვა საკოლექციო ჯიშების განვითარებისათვის საჭირო ბაზის მშენებლობა (2017-2018);
● სოფ.მუხრანი, სოფ.ქანდა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი - საკვებწარმოების გადამამუშავებელი ობიექტისა და საერთაშორისო სტანდარტებზე ორიენტირებული ზოოვეტერინარული კომპლექსური საკვლევი ლაბორატორიის მოწყობა (2017-2018);
● სოფ.ნაკიანი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი - თხის სანაშენე მეურნეობის მოწყობა (2017-2018);