+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები● სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შენახვა - გადამუშავების თანამედროვე საკვლევი ექსპერიმენტალური სივრცის მოწყობა (2018-2019);
● ცხოველთა გენეტიკური ბანკის შექმნის მიზნით კრიოკონსერვაციის ლაბორატორიის მოწყობა (2018-2019);
● სოფ.მუხრანი, სოფ.ქანდა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი - ცხოველთა, ფრინველთა და სხვა საკოლექციო ჯიშების განვითარებისათვის საჭირო ბაზის მშენებლობა (2018-2019);
● სოფ.მუხრანი, სოფ.ქანდა, მცხეთის მუნიციპალიტეტი - საკვებწარმოების გადამამუშავებელი ობიექტისა და საერთაშორისო სტანდარტებზე ორიენტირებული ზოოვეტერინარული კომპლექსური საკვლევი ლაბორატორიის მოწყობა (2018-2019);
● სოფ.ნაკიანი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი - თხის სანაშენე მეურნეობის მოწყობა (2018-2019);