+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

სტრუქტურა


ცენტრში სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა:
➤ მეცნიერ თანამშრომელი - 93;
➤ დოქტორი - 63;
სულ ცეტრში დასაქმებულია:
➤ საშტატო - 118 ადამიანი (58 მამაკაცი, 60 ქალი).
➤ შტატგარეშე - 183 ადამიანი (129 მამაკაცი, 54 ქალი);

ცენტრში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფები