+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

სტრუქტურა


ცენტრში სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა:
➤ მეცნიერ თანამშრომელი - 93;
➤ დოქტორი - 63;
სულ ცეტრში დასაქმებულია:
➤ საშტატო - 115 ადამიანი (60 მამაკაცი, 55 ქალი).
➤ შტატგარეშე - 180 ადამიანი (129 მამაკაცი, 51 ქალი);

ცენტრში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფები