+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახური


ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახური შეიქმნა 2017 წლის 1 მაისს.

სამსახურში მუშაობს 3 მეცნიერ-თანამშრომელი:
სმასახურის უფროსი - იოსებ ბასილია;
უფროსი სპეციალისტი - ზაურ გაბრიჩიძე.
სპეციალისტი - ვლადიმერ ბოკუჩავა.

მიზანი

ჩაისა და მრავალწლიანი სუბტროპიკული კულტურების მოვლა-მოყვანისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება. შამეცნიერო-პრაქტიკული და გამოყენებითი მიმართულებით.კვლევის სფეროები

● ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების გენოფონდის მოძიება, დაცვა და კონსერვაცია;
● ახალი პერსპექტიული ჯიშების და საძირეების ინტროდუქცია, ჯიშთა გამოცდა;
● ჯანსაღი სამყნობი და სარგავი მასალების წარმოების ინტენსიური ტექნოლოგიების შემუშავება;
● სუბტროპიკული კულტურების გენეტიკური და ფენოტიპიური კვლევა, მათი სამეურნეო მაჩვენებლების შესწავლა.

სხვა აქტივობები:

● ჩართულია პროექტში ,,დანერგე მომავალი”
● ჩართულია ჩაის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში.

სამომავლო გეგმები:

● ქართული ჩაის გენოფონდის მოძიება და დაცვა;
● ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ჯიშების ინტროდუქცია, შესწავლა და შერჩევა;
● ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ნერგის წარმოება.