+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail
ზოგადი ინფორმაცია სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის შესახებ

№ 
1. ინფორმაციის დასახელება
განახლების ვადები
1.2
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები      
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.3
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის 2017 წლის ანგარიში
ქვეყნდება ყოველწლიურად
1.4
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმა
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.5
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
1.6
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის მისამართი,ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი.
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

№ 
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
განახლების ვადები
2.1
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.2
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
2.3
განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში
2.4
ქვეყნდება ყოველწლიურად
2.5
ქვეყნდება კვარტალურად

№ 
3. ინფორმაცია სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
განახლების ვადები
3.1
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევით ცენტრში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა.
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.2
განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
3.3
ქვეყნდება კვარტალურად

№ 
4. ინფორმაცია სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
განახლების ვადები
4.1
ქვეყნდება კვარტალურად
4.2
ქვეყნდება კვარტალურად
4.3
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.
ქვეყნდება კვარტალურად
4.4
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები.
ქვეყნდება კვარტალურად

№ 
5. ინფორმაცია სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დაფინანსებისა და ხარჩთაღრიცხვის შესახებ
განახლების ვადები
5.1
ქვეყნდება კვარტალურად
5.2
ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად
5.3
ქვეყნდება კვარტალურად
5.4
ქვეყნდება კვარტალურად
5.5
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.6
ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად.
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.7
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად.
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.8
სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი.
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.9
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად.
ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.10
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების,საერთაშორისო ორგანიზაციების,სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები,კრედიტები)შესახებ ინფორმაცია.
                    ქვეყნდება ყოველწლიურად
5.11
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია.
ქვეყნდება კვარტალურად
5.12
სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ.
ქვეყნდება აქტის მიმღები ორგანოს მიერ ძალაში შესვლიდან 10 დღეში

№ 
6. სამართლებრივი აქტები
განახლების ვადები
6.1
ნორმატიული აქტები,რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის საქმიანობასთან.
ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში
6.2
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები,რომლებიც სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის შეფასებით,საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია.
ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში