+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

პროფ. ივანე სარიშვილის სახელობის ნიადაგის კვლევის ლაბორატორია


➤ ნიადაგის სრულყოფილად კვლევა სამეცნიერო მიმართულებით;
➤ თანამედროვე ტექნიკისა და აღჭურვილობის დახმარებით ქვეყნის მასშტაბით ნიადაგების და მათი ნაყოფიერების გამოკვლევა;
➤ კვლევის შედეგების საფუძველზე ნიადაგის შეფასება და მისი ნაყოფიერების დონის განსაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის;
➤ ლაბორატორია ორიენტირებულია სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე და არ გასწევს კერძო მომსახურებას. (განთავსებულია წილკანში).

სოფ. ანასეული, ოზურგეთის მუნიციპლალიტეტი - "შპს ადამ ბერიძის სახელობის ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრი"


➤ აგროქიმიური კვლევების ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებისა და სასუქების რაციონალურად გამოყენების ცენტრი;
➤ სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის დადგენის მიზნით ნიადაგში, წყლებში, მცენარეებსა და სასურსათო პროდუქტებში სასუქების, პესტიციდებისა და სხვა ნივთიერებათა ნარჩენების შემცველობის განსაზღვრა და შესაბამისი ინფორმაციის გაცემა.


თესლის და სარგავი მასალების სტანდარტებისა და სერტიფიცირების კვლევის სამსახურის ლაბორატორია


➤ მინდვრის კულტურათა სათესლე მასალის და სარგავ მასალათა ხარისხობრივი მაჩვენებლების ლაბორატორიული ანალიზი;
➤ თესლის ტესტირების საერთაშორისო ასოციაციის (ISTA) მოთხოვნების და ნორმების შესაბამისად - საანალიზო ნიმუშის აღება, ანალიზური სიწმინდე, აღმოცენების უნარი, მარცვლის წონის განსაზღვრა;
➤ ტენიანობის განსაზღვრა და სიცოცხლისუნარიანობის ანალიზი;
➤ სათესლე კარტოფილის ხარისხობრივი ანალიზი.


შედეგები:

ლაბორატორიაში სულ ჩატარდა - 191 ანალიზი:
➤ საშემოდგომო ხორბალზე -173 ანალიზი (სიწმინდე, აღმოცენების უნარი, 1 000 მარცვლის წონა);
➤ საშემოდგომო ქერზე -3 ანალიზი (სიწმინდე, აღმოცენების უნარი, 1 000 მარცვლის წონა);
➤ სათესლე კარტოფილზე -15 ანალიზი (მიწის და სხვა მინარევების რაოდენობა, მშრალი და სველი სიდამპლე, გარეგნული დეფექტები, ქეცი ჩვეულებრივი და ბადისებრი, ფხვიერი ქეცი, რიზოკტონიოზი, დანაოჭებული ტუბერები, გადაცივებული ტუბერები, მავნებლებით დაზიანებული).

თბილისი - "შპს ღვინის ლაბორატორია"
➤ ალკოჰოლური სასმელების ტესტირება, სასერთიფიკაციო პროდუქციის ხარისხის კონტროლი და ორგანოლეპტიკური შეფასება;
➤ ადგილობრივ და საერთაშორისო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა;
➤ მოწყობილია სასელექციო, ჯიშთა გამოცდის და სადემონსტრაციო ნაკვეთები საქართველოს 23 მუნიციპალიტეტში.