+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურინიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური შეიქმნა 2014 წლის 14 ივლისს.

სამსახურში მუშაობს რვა ძირითადი მეცნიერ-თანამშრომელი:
სამსახურის უფროსი - ზაურ ჩანქსელიანი;
ლაბორატორიის უფროსი - გიორგი ღამბაშიძე;
მთავარი სპეციალისტი - გიორგი ორმოცაძე;
მთავარი სპეციალისტი - თამარ ჯოლოხავა;
უფროსი სპეციალისტი - ალექსანდრე მეგრელიშვილი;
სპეციალისტი - მაია თარხნიშვილი;
სპეციალისტი - გიორგი გვენცაძე;
ლაბორატორიის უფროსი სპეციალისტი - ნაირა კენჭიაშვილი;

მიზანი:

● ნიადაგების ნაყოფიერების შესწავლა;
● დეგრადირებული ნიადაგების სტრუქტურის გაუმჯობესება და ნაყოფიერების ამაღლების კვლევა;
● ნიადაგის ტენმომარაგებისა და რწყვის წესების მეცნიერული უზრუნველყოფა;
● ნიადაგის დამუშავების სისტემების შესწავლა ერთწლიან და მრავალწლიან კულტურებში;
● ნიადაგის განოყიერების სისტემების რეგულირება, ნარჩენი ნივთიერებების ზემოქმედების შესწავლა;
●ნიადაგთან დაკავშირებული რისკის ფაქტორების კვლევა და შეფასება;

კვლევის სფეროები:

● საქართველოს ნიადაგების საერთო მდგომარეობის შესწავლა (ინვენტარიზაცია);
● ნიადაგების (მათ შორის დეგრადირებული) ნაყოფიერების შესწავლა და სასუქებისა და მელიორანტების ეფექტურობის დადგენა;

შესრულებული სამუშაოები:

● ნიდაგის განოყიერების სისტემის შედგენის მიზნით გამოკვლეულია საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთების ნიადაგები მცხეთის, გორის, ხაშურის, თეთრიწყაროს, გარდაბნის, მარნეულის, ცაგერის, ლენტეხის, ჩოხატაურის, ახალციხის, ახალქალაქის, აბაშის, ჩხოროწყუს, ზესტაფონის, სამტრედიის, წყალტუბოს, თელავის, ახმეტის, გურჯაანის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში;
● დასავლეთ საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკული ზონის მჟავე ნიადაგების გაუმჯობესების და ნაყოფიერების მართვის სისტემის შემუშავების მიზნით ჩატარდა საველე და ლაბორატორიული კვლევები, რომლის შედეგადაც აღებული და გამოკვლეულია ნიადაგის 215 ნიმუში;
● მოწყობილია მინდვრის სტაციონალური ცდა საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთზე კომპლექსური მინერალური და ორგანული სასუქების და მელიორანტების ეფექტურობის შესწავლის მიზნით (გორის მუნიციპალიტეტი);
● საკვლევი პროექტის "ქვემო ალაზნის სარწყავის სისტემის ზონის ("ჯუგაანის მიწები", სოფ. ტიბაანი, სოფ. ერისიმედი) ნიადაგების ინვენტარიზაცია და მათი რაციონალური გამოყენება" ფარგლებში მომზადდა საკვლევი ტერიტორიის ციფრული რუკა, რომლის მიხედვითაც გაკეთებული და აღწერილია 33 ნიადაგური ჭრილი, საიდანაც 12 ნიადაგური ჭრილის საველე მორფოლოგიური აღწერა განხორციელდა ნიადაგის საერთაშორისო საკლასიფიკაციო სისტემის - FAO/WRB-ის სტანდარტების შესაბამისად;
● ნიადაგის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების ლაბორატორიულ პირობებში შესწავლის მიზნით აღებული და გამოკვლეულია ნიადაგის 200-ზე მეტი ნიმუში. მიღებული შედეგების საფუძველზე შედგენილია ციფრული რუკები ნიადაგის ცალკეული მახასიათებლისთვის.

ძირითადი გეგმები:

● ნიადაგის კვლევა და შეფასება ქვეყნის მასშტაბით;
● სასუქების და მელიორანტების ეფექტურობის შესწავლა სხვადასხვა ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებში და მთი ოპტიმალური ნორმების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება;
● ნიადაგის ნაყოფიერების მართვის სისტემების შემუშავება;
● საქართველოს ნიადაგების შესახებ მონაცემთა ბაზის შექმნა, ნიადაგის ციფრული კარტოგრაფირება;
● ნიადაგურ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომების გაზრდა;
● დეგრადირებული ნიადაგების კვლევა და მათი აღდგენა-გაუმჯობესების ღონისძიებების შემუშავება.

სხვა აქტივობები:

● ჩართულია ეროვნულ, ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში;
● მონაწილეობს ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის (NSDI) პროექტში, სადაც პასუხისმგებელია ნიადაგის შესახებ ინფორმაციის შექმნასა და მიწოდებაზე;
● თანამშრომლობს სასოფლო-სამეურნეო პროფილის კვლევით, აკადემიურ და პროფესიულ ორგანიზაციებთან;
● 2015-2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები 1600 ჰა სახნავ-სათეს ფართობზე გავრცელებული დამლაშებული და გაბიცობებული ნიადაგების გაუმჯობესების შესახებ;
● დედოფლისწყაროს, ბაღდათის, ხობის, ზუგდიდის, ჩხოროწყუს, აბაშის, სენაკის, წალენჯიხის, მარტვილის, ჩოხატაურის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ჩატარდა ფერმერთა ტრეინინგი რეგიონისთვის დამახასიათებელი ძირითადი ს/ს კულტურების ქვეშ ნიადაგის განოყიერების სისტემების და ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით ორგანული სასუქების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ;
● ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის თანამშრომლებმა მონაწილოება მიიღეს სატელევიზიო პროგრამებში ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საკითხებზე;
● ატარებს ტრადიციულ სემინარ-ტრენინგებს ნიადაგების ნაყოფიერების მიმართულებით. აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში და ფორუმებში მონაწილეობს პროფილური მიმართულებების პოპულარიზაციის ღონისძიებებში (გამოფენები, ღია კარის დღეები, საერთაშორისო დელეგაციების მიღება, მინდვრის დღეები და სხვა).

სამომავლო გეგმები:

● საქართველოს ნიადაგების საერთო მდგომარეობის შესწავლა (ინვენტარიზაცია);
● საქართველოს ტენიანი სუბტრუპიკული ზონის მჟავე ნიადაგების გაუმჯობესება და სასუქების ეფექტურობის ამაღლება მერგელის (ტკილის) გამოყენებით;
● მდელოს ყავისფერი ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება კომპლექსური სასუქების გამოყენებით სიმინდის კულტურის მაგალითზე;
● ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონის დამლაშებული ნიადაგების ინვენტარიზაცია და მათი რაციონალური გამოყენება (მეორე ეტაპი).