+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მეხილეობის კვლევის სამსახური
ფუნქციები:

➤ ხეხილოვანი კულტურების გაშენებისა და მოვლის უსაფრთხო, თანამედროვე ბიოდინამიკური მეთოდების კვლევა, დამუშავება და დანერგვა;
➤ ხეხილოვან კულტურათა გენეტიკური და ფენოტიპური კვლევა, მოძიება, გენოფონდის დაცვა- კონსერვაცია;
➤ ახალი ჯიშების, მათ შორის, საძირეების ინტროდუქცია, სელექცია და ჯიშთა გამოცდა, პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდების კვლევა;
➤ ხეხილოვანი კულტურების სარგავი მასალის წარმოების ტექნოლოგიების სრულყოფა, მაღალი კატეგორიის სადედე მასალების გავრცელების ხელშეწყობა.