+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ნიადაგმცოდნეობა


მარტივი და რთული სასუქები


ნიადაგის მჟავიანობა


ნიადაგის ეროზიის მინიმიზირება


ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების შემცველობის ამაღლება


ნიადაგში საკვები ნივთიერებების ბალანსის და ციკლების უზრუნველყოფა


ნიადაგების დამლაშების და გაბიცობების აცილება, მინიმიზირება და შემსუბუქება


ნიადაგების დაბინძურების არიდება და მინიმიზირება


ნიადაგის გამჟავიანების აცილება და მინიმიზირება


ნიადაგების ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და ამაღლება


ნიადაგის ბეჭდვის მინიმიზირება


ნიადაგების გამკვრივების აცილება და მინიმიზირება


ნიადაგური ტენის სრულყოფილი მართვა