+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ცენტრში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფები

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
ფინანსური სამსახური
მეხილეობის კვლევის სამსახური
აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახური
ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახური
მცენარეთა მიკროკლონური ( in vitro) გამრავლებისა და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახური
მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტი
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების კვლევის დეპარტამენტი
მევენახეობისა და მეღვინეობის კვლევის სამსახური
სტანდარტების, სერტიფიცირების, დაგეგმვისა და ეკონომიკური ანალიზის სამსახური
ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური
მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახური
ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახური
ბიოაგროწარმოების სამსახური
აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახური
რისკის შეფასების სამსახური
სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახური
საზოგადოებასთან, რეგიონებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახური