+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

კანონმდებლობა


სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დებულება 

საქართველოს კონსტიტუცია 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის დადგენილება N198 ბიოწარმოების შესახებ 

საქართველოს კანონი ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ 

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი 

საქართველოს კანონი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ 

საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ქონების შესახებ 

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ 

საქართველოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის დადგენილება N145 თესლისა და სარგავი მასალის საქართველოში გავრცელების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №219 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ 

რისკის ანალიზის ფარგლებში რისკის შეფასების, რისკის მართვისა და რისკის კომუნიკაციის პროცედურები 

საქართველოს კანონი სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 478 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები სანერგე მეურნეობისთვის, რომელიც აწარმოებს ხეხილის გასამრავლებელ მასალასა და ნერგებს

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N 411 სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო- სამეურნეო კულტურათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ