+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

კონფერენცია


● საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მცენარეთა გენეტიკური რესურსები: შესაძლებლობები და გამოწვევები. 22-24 მაისი, 2024წ, თბილისი.
● თეზისების კრებული


პრეზენტაციები

●  Czech National Programme for the Conservation and Utilization of PGR
● Conservation of Genetic Resources of Horticultural Plants in the Field Collections of the National Institute of Horticultural Research in Skierniewice, Poland
●  Knowledge and Information About Forest Genetic Resources of Georgia and the Challenges of Reporting at the International Level
●  ქართული ენდემური ხორბლის გლუტენის გენების დახასიათება ხორბლის მდგრადი წარმოებისათვის
● ●  მინდვრის კულტურათა გენეტიკური რესურსების კონსერვაცია და გამოწვევები საქართველოში
● ●  აღმოსავლეთ საქართველოს ნახევრად არიდულ და არიდულ რეგიონებში გავრცელებული საქართველოს ფლორის იშვიათი და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეები