+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახური
ფუნქციები:

➤ ქარსაფარი ზოლების რეაბილიტაცია-გაშენების ტექნოლოგიების შემუშავება;
➤ პერსპექტიული აგროსატყეო კულტურების ინტეგრირება საქართველოს პირობებისთვის;
➤ სწრაფმზარდი არაინვაზიური მერქნიანი სახეობებისა და ფორმების ინტროდუქცია- გამოცდა;
➤ ბიოეკონომიკური და ენერგეტიკული პლანტაციების გაშენების თანამედროვე მიდგომების კვლევა;
➤ იშვიათი მერქნიანი სახეობების აღწერა-ინვენტარიზაცია, რუკების შედგენა და კვლევა;
➤ თესლთა ბანკის შექმნა და ერთიანი მონაცემთა ბაზის შევსება;
➤ მნიშვნელოვანი სახეობების ცოცხალი კოლექციის მოწყობა და კვლევა;
➤ ტყის ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების მეთოდების კვლევა დეგრადირებული მიწების ათვისების მიზნით.