+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახური


ფუნქციები:

➤ პრიორიტეტული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების თანამედროვე ენერგორესურსდამზოგი ტექნოლოგიების კვლევა და ბიოენერგეტიკული შეფასება;
➤ სასოფლო-სამეურნეო ოპერაციებისათვის განკუთვნილი თანამედროვე ტრაქტორებისა და ტექნიკური საშუალებების საქართველოს პირობებისათვის შესაბამისობის კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება;
➤ მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების მუშაობის ანალიზი და მათი გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა საქართველოს პირობებისათვის;
➤ სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა წარმოებისა და შენახვა-გადამუშავებისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების კვლევა.