+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახური
ფუნქციები:

➤ კარტოფილის, ბოსტნეულის, ბაღჩეულის და საბოსტნე პარკოსანი კულტურების თესვისა და მოვლა-მოყვანის მეთოდების კვლევა, დამუშავება, ტექნოლოგიების გავრცელება;
➤ ჯიშთა გამოცდა, შერჩევა, პირველადი მეთესლეობა, სელექციურ მიღწევათა პოპულარიზაცია;
➤ თესლის, საჩითილე და სარგავი მასალის წარმოების მეთოდების კვლევა, შემუშავება ღია და დახურულ გრუნტში;
➤ საქართველოს პირობებისთვის აპრობირებული, ამჟამად არაკულტივირებული, მივიწყებული ჯიშების კვლევა და აღდგენის ხელშეწყობა;
➤ ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე აგროტექნოლოგიის სრულყოფა და გავრცელება.