+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახური


ფუნქციები:

➤ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ორგანოლეპტიკური და სამეურნეო-ტექნოლოგიური მახასიათებლების კვლევა;
➤ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების (მათ შორის, ცხოველური პროდუქტების) შენახვა-გადამუშავების თანამედროვე მეთოდების კვლევა;
➤ რეგიონებში მეცხოველეობის პროდუქტების (რძე და რძის ნაწარმი) მცირეწარმოების, პირველადი და გადამამუშავებელი საწარმოების აუცილებლობის დასაბუთების კვლევა და ახალი ტექნოლოგიების შეთავაზება;
➤ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების შენახვა-გადამუშავების მეთოდების კვლევა;
➤ ხილისა და ბოსტნეულის ნედლად შენახვის ტექნოლოგიების გაუმჯობესების მეთოდების კვლევა;
➤ შენახვა-გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება და პოპულარიზაცია.