+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახური


ფუნქციები: 

➤ მარცვლოვანი და ტექნიკური კულტურების ჯიშთა გამოცდა, გასავრცელებლად შერჩევა, სელექციური სამუშაოების წარმოება, პირველადი მეთესლეობა;
➤ მივიწყებული და ნაკლებად გავრცელებული მარცვლოვანი კულტურების რეაბილიტაცია, აგროტექნიკის დამუშავება, თესლბრუნვაში მათი ადგილის შერჩევა და გავრცელების ხელშეწყობა;
➤ მარცვლოვანი და ტექნიკური კულტურების კონდიციური თესლის მიღების ტექნოლოგიების სრულყოფა და ფერმერულ მეურნეობაში გავრცელების რეკომენდაციების დამუშავება;
➤ მარცვლოვანი და ტექნიკური კულტურების ენდემების მოპოვება, სელექციური გაუმჯობესება, გამრავლება და კომერციული შეფასება, მათი გენეტიკურ ბანკში განთავსება და პოპულარიზაცია;
➤ მარცვლოვანი და ტექნიკური კულტურების წარმოების მინდვრის დღეების მოწყობაში; ფერმერთა ტრეინინგების ორგანიზებასა და შერჩეული ჯიშების პოპულარიზაციაში მონაწილეობა;
➤ მარცვლოვანი და ტექნიკური კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე აგროტექნოლოგიის სრულყოფა და დანერგვის ხელშეწყობა.