+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მცენარეთა მიკროკლონური (in vitro) გამრავლებისა და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახური
ფუნქციები:

➤ კარტოფილის და სხვა ერთწლოვანი კულტურების უვირუსო მიკროკლონების მიღება;
➤ მრავალწლოვანი მერქნიანი მცენარეების (ვაზი, ხეხილი, კენკროვანი კულტურები) მიკროგამრავლება და ეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება;
➤ მცენარეთა მიკროკლონური (in vitro) ტექნოლოგიების გამოყენება მცენარეთა სელექციაში – მტვრის მარცვლის კულტურა და სხვა;
➤ მიკროკლონების აკლიმატიზაცია და ორანჟერიაში კულტივირება;
➤ მცენარეთა მიკროკლონური (in vitro) გენეტიკური ბანკის მოწყობა;
➤ ერთწლოვან და მრავალწლოვან მცენარეებზე სამეცნიერო ექსპერიმენტების განხორციელება.