+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების კვლევის დეპარტამენტი
ფუნქციები:

➤ სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა და ფრინველთა ენდემური ჯიშების კვლევა, მათი შენარჩუნებისა და სანაშენე და პროდუქტიული თვისებების გაუმჯობესების მიზნით;
➤ მაღალპროდუქტიული ჯიშების გავრცელების ხელშეწყობა, გამრავლება და მოვლის თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევა;
➤ სანაშენე აღრიცხვის ერთიანი სისტემის შემუშავების და სანაშენე პირუტყვზე საინფორმაციო ბანკის შექმნის ხელშეწყობა;
➤ ცხოველთა ადგილობრივი ჯიშების გენოფონდის შექმნა.