+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტი
ფუნქციები:

➤ მცენარეთა დაცვის ინტეგრირებული სისტემების კვლევა და დანერგვის ღონისძიებების შემუშავება;
➤ მცენარეთა მავნებლებისა და დაავადებების (სოკოვანი, ბაქტერიული, ვირუსული, ვიროიდული და ფიტოპლაზმური) კვლევა და ბრძოლის თანამედროვე ღონისძიებების შემუშავება;
➤ სარეველა მცენარეების კვლევა და მათთან ბრძოლის თანამედროვე ღონისძიებების შემუშავება;
➤ მცენარეთა ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის მეთოდების (ახალი პესტიციდების) კვლევა;
➤ საკარანტინო მავნე ორგანიზმების კონტროლის მექანიზმების შემუშავების ხელშეწყობა.