+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

რისკის შეფასების სამსახურიფუნქციები:


➤ რისკის შეფასების ორგანიზება, რისკის მმართველებისათვის რეკომენდაციების მომზადება, კონსულტაციებისა და კომუნიკაციების განხორციელება:
              ● სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სფეროში;
              ● ვეტერინარიის სფეროში;
              ● მცენარეთა დაცვის სფეროში;
➤ რისკის შეფასებასთან დაკავშირებული, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე ხელმისაწვდომი მეცნიერული და ტექნიკური ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი;
➤ რისკის შეფასების მეთოდოლოგიების მოძიება და დანერგვის ხელშეწყობა;
➤ რისკის შეფასების ანგარიშის (დასკვნა-რეკომენდაციები) მომზადება;
➤ ევროპის სურსათის უვნებლობის ორგანოსთან (EFSA) ეროვნული საკონტაქტო პირის სტატუსით თანამშრომლობა;
➤ რისკის შეფასების სფეროში ინსტიტუციური გაძლიერებისა და შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ორგანიზებულ პროგრამებში, სემინარებსა და პროექტებში მონაწილეობა;
➤ რისკის შეფასების პროცესებისა და შედეგების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
➤ რისკის მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანოებთან თანამშრომლობა.
2015 წელს განხორციელებული პროექტები:

1. მეცნიერთა დასკვნა - ინდუსტრიული ტრანსიზომერული ცხიმების ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების გავლენის ალბათობისა და სიმძიმის შეფასება;
2. რისკის შეფასების სამსახურის რეკომენდაცია - ინდუსტრიული ტრანსიზომერული ცხიმების ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების გავლენის ალბათობისა და სიმძიმის შეფასება;
3. ფრინველის მაღალპათოგენური გრიპის A(H5N1) რისკის შეფასება;
4. Listeria monocytogenes რისკის შეფასება მზა სურსათში და მაღალი რისკის სასურსათო კატეგორიების განსაზღვრა;
5. ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებში Campylobacter-ისგამოვლენის ალბათობა და სიმძიმის შეფასება.

2016 წელს განხორციელებული პროექტები:

1. ფრინველის გაყინულ, მექანიკურად განცალკევებულ ხორცში salmonella-ს რისკის შეფასება;
2. სურსათისმიერი არაორგანული დარიშხანის რისკი საქართველოს მოსახლეობაზე.
3. მეცნიერთა დასკვნა - პალმის ცხიმთან დაკვაშირებული რისკების შეფასება;
4. რისკის შეფასების სამსახურის რეკომენდაციები - პალმის ცხიმთან ასოცირებული რისკის მართვის ალტერნატიული ღონისძიების შესახებ.

2017-2018 წლებში განხორციელებული პროექტები:

1. სურსათში ტყვიასთან ასოცირებული რისკის შეფასების ანგარიში;
2.სურსათისმიერი აკრილამიდის საფრთხე საქართველოს მოსახლეობაზე;
3.სურსათში ანტიბიოტიკების ნარჩენებთან დაკავშირებული რისკის შეფასების ანგარიში;
4. სასმელ წყალთან დაკავშირებული რისკის შეფასების ანგარიში;
5.მონიტორინგის განხორციელებისა და შედეგების რისკის შეფასების მიზნით გამოყენების შესაძლებლობები და განუსაზღვრელობები;