+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური
ფუნქციები:

➤ ნიადაგების ნაყოფიერების შესწავლა;
➤ დეგრადირებული ნიადაგების სტრუქტურის გაუმჯობესება და ნაყოფიერების ამაღლების კვლევა, დანერგვის ხელშეწყობა;
➤ ნიადაგის ტენმომარაგებისა და რწყვის წესების მეცნიერული უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
➤ ნიადაგის დამუშავების სისტემების შესწავლა ერთწლიან და მრავალწლიან კულტურებში;
➤ ნიადაგის განოყიერების სისტემების რეგულირება, ნარჩენი ნივთიერებების ზემოქმედების შესწავლა;
➤ ნიადაგთან დაკავშირებული რისკის ფაქტორების კვლევა და შეფასება;