+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახური
ფუნქციები:

➤ ჩაის კულტურის მოვლა-მოყვანისა და გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება;
➤ სუბტროპიკული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება;
➤ სუბტროპიკული კულტურების გენოფონდის მოძიება, დაცვა და კონსერვაცია;
➤ ახალი პერსპექტიული ჯიშების და საძირეების ინტროდუქცია, ჯიშთა გამოცდა;
➤ ჯანსაღი სამყნობი და სარგავი მასალების წარმოების ინტენსიური ტექნოლოგიების შემუშავება;
➤ სუბტროპიკული კულტურების გენეტიკური და ფენოტიპური კვლევა, მათი სამეურნეო მაჩვენებლების შესწავლა;
➤ ინსტრუქციების, რეკომენდაციების, ტექნოლოგიური სქემების და აგროწესების შემუშავება.